Čo prezrádza názov mesta Snina

 

Celý náš svet sa nachádza vo víre času, v každom okamihu čelíme zmenám, ktoré prináša. Neustále niečo nové vzniká, niečo staré zaniká. O poznatky zachytené v minulosti sa opierame v prítomnosti a na ich základoch tvoríme budúcnosť. Každá zachytená informácia, popisujúca prítomnú chvíľu, môže byť neskôr považovaná za kľúčový moment formujúci pohľad historikov.

Ako všetko okolo nás, aj mesto Snina disponuje svojou históriu, ktorú sa budeme snažiť odkrývať a o získaných poznatkoch vás patrične informovať. Aby bol človek schopný abstraktného myslenia, musí byť jeho myseľ schopná vytvárať a chápať mnohé pojmy. Človek v minulosti v snahe vyjadriť určitú myšlienku vytvoril reč, za pomoci ktorej dokázal pomenovať najprv predmety a neskôr javy vo svojej bezprostrednej blízkosti.

Slová, ktoré každodenne používame, majú svoj pôvod. Jazyk sa vyvíja, štruktúra slov sa mení. Zo slov, ktorými dnes disponuje naša aktívna slovná zásoba, môžu niekedy v budúcnosti vzniknúť archaizmy, ktoré postupne vypadnú z používanej reči. V každom jazyku existuje mnoho nárečí. Nárečové slová sú spisovnej reči podobné – ich určité časti sú rovnaké, no iné slovotvorné partie sa čiastočne alebo úplne odlišujú od ich spisovných ekvivalentov. Bezpochyby aj slovo Snina disponuje určitým skrytým významom, ktorý je v dnešnej dobe neľahké bezpečne objasniť. O odhalenie významu tohto slova sa môžeme usilovať, no s veľkou pravdepodobnosťou nikdy nebudeme schopní s úplnou istotou konštatovať, že sme ho našli. Pomenovanie mesta Snina obklopuje hrubá vrstva patiny, ktorá poskytuje priestor pre polemiku.

V roku 1964 bola mestským národným výborom v Snine vydaná kniha s názvom Pod Sninským kameňom. Jej autorom bol Vladimír Slimák, jej spoluautormi boli Dunajčín, Hoffman, Koťo, Potocký, Zabo a Zušťák. Jednalo sa o prakticky prvú knihu zasvätenú konkrétne histórii mesta Snina a jeho blízkemu okoliu. V prvej kapitole knihy pomenovanej Z najstaršej histórie, je uvedené:

Ako vzniklo pomenovanie obce? Sídelná obec Humenského okresu sa volala Sina a to slovo sa písalo Zina. Pomenovanie vzniklo pravdepodobne tak, že Matej Bél, historik, vo svojej knihe píše o pôvode obce Snina v tom zmysle, že v biblii spomínaná Sinajská hora je podobná Sninskému kameňu, a preto dostalo i pohorie nad Sninou podobné meno z biblie. Podľa toho mala údajne dostať pomenovanie i obec Sina. To isté tvrdí i ďalší historik Kaprinay a s ním sa stotožňuje aj ďalší historik Szirmay. Jestvuje ale aj ďalšia alternatíva, podľa ktorej chýrny ruský historik Nestor píše, že v 9. storočí v našom kraji býval istý silný kmeň, ktorý sa menoval Warana. Nad týmto kmeňom panovali traja bratia, ktorí sa menovali Rurik, Truwor a Sin. Tento kmeň sa časom vysťahoval od nás za Karpaty do okolia Kijeva a položil základy veľkej ruskej ríše. Keďže ten silný slovanský kmeň jestvoval tu, na východe, nuž predpokladá sa, že obec Snina alebo Sina dostala svoje meno od kniežaťa Sin. Podobne obec Vranov od veľkého slovanského kmeňa Warana, (nie ako sa tvrdí, že preto, lebo tam bolo mnoho vrán). Podľa toho teda Snina existovala už v 9. storočí ako (oppidum), čo znamená mesto-mestečko.

Toľko prezrádza citácia. O dvanásť rokov neskôr, v roku 1976 vychádza ďalšia, omnoho kvalitnejšie spracovaná kniha venovaná histórii Sniny pod názvom Z dejín Sniny a okolia. Jej autormi sú Ladislav Hoffman a Aladár Stankovský. Táto kniha v súvislosti s názvom mesta Snina ponúka hneď vo svojom úvode zaujímavú informáciu:

Na východnom Slovensku je viac obcí s menami veľmi podobnými Snine: Seňa v okrese Košice, Senné v okrese Michalovce, Svinia v okrese Prešov, Svinica v okrese Košice alebo obec Svinice v okrese Trebišov. Staršie názvy týchto obcí sa písali v rôznych obmenách bez náležitého odlíšenia.

Pôvod názvu mesta môže byť oveľa prostejší, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Použijem frázu z úvodnej časti tretej knihy venovanej mestu Snina, publikovanej v roku 1999 pod názvom SninaFantázii narastajú krídla. Týmto by som chcel privítať čitateľov na stránke, ktorá je venovaná histórii mesta Snina a prostredníctvom ktorej sa vás budeme snažiť informovať o obraze nášho mesta v minulosti. Ak máte nejaké zaujímavé materiály týkajúce sa dejín Sniny, respektíve máte chuť spolupracovať pri vytváraní obsahu, budeme iba radi.

Mgr. Ján Bocan
Autor projektu