Zberateľská metodológia

Napriek faktu, že súkromné zberateľstvo je staré ako ľudstvo samo, dodnes nie je chápané ako veda, ale iba ako snaha o zostavenie zbierky. Presnú metodológiu zbierania nie je možné určiť. Každý zberateľ sa pri zbieraní a dopĺňaní zbierok riadi inými, veľakrát svojskými a subjektívnymi postupmi. Metodológia je vlastne akýmsi teoretickým návodom k praktickej činnosti. Keďže zberateľstvo nie je chápané ako samostatná veda, musí sa bezpodmienečne opierať o iné vedné disciplíny.

Keď sa pozeráme na zberateľstvo ako na proces, pri ktorom zberateľ vytvára zbierku, dal by sa tento proces rozdeliť na tri časti:

  1.  Základné vedomosti – Štúdium poznatkov o zberateľských predmetoch
  2.  Technika zbierania – Spôsob získavania zberateľských predmetov
  3.  Systematizácia zbierky – Vytvorenie zbierky podľa určitého logického systému

Prvá časť zahŕňa znalosť a štúdium odbornej literatúry, znalosť technickej a výrobnej stránky zbieraných vecí a taktiež znalosť pomocných vied, ktoré súvisia so zbieraním určitého typu zberateľského materiálu, ako napríklad história umenia, archeológia, geografia a tak podobne.

Druhá časť pojednáva o všetkých možných spôsoboch ako získať daný zberateľský materiál, o možnostiach na zberateľskom trhu a prakticky aj o zberateľských organizáciách.

Do tretej časti radíme techniku triedenia a usporiadania zberateľských predmetov do logického celku – zbierky. Patria tu metódy kategorizácie, popisu ošetrovania, konzervácie a reštaurovania predmetov zaraďovaných do zbierky.

Skúmanie a presné určovanie starožitností je prácou znalcov. Ich úlohou je vyčítať z danej starožitnosti čím viac informácií, ktoré sa týkajú jej osudu. Pri niektorých starožitnostiach nie je jednoduché určiť ich presný vek, krajinu pôvodu alebo potvrdiť ich originalitu a vylúčiť tak akékoľvek podozrenie, že ide o falzifikát. Preto sa znalci musia opierať o kvantum poznatkov a overené metodologické postupy, ktoré ich privedú k správnemu a jednoznačnému určeniu a posúdeniu danej veci.

Mgr. Ján Bocan

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.