Informácie

Ako môžem byť nápomocný ?

  • Pomôcť je možné napríklad zdieľaním odkazu na stránku alebo zdieľaním konkrétneho článku zo stránky na sociálnych sieťach. Týmto spôsobom pomôžete šíriť informáciu o našej činnosti medzi svojimi priateľmi a známymi.
  • Pomôcť je možné aj zaslaním zaujímavého podnetu na spracovanie, prípadne zaslaním fotografií zaujímavých historických materiálov, preštudovanie ktorých by prehĺbilo naše vedomosti o regióne.
  • Pomôcť je možné zostavením autorského príspevku, ktorý by sme následne mohli publikovať na našej stránke. Prípadne zaslaním iných historických materiálov, ktoré by sme mohli zaradiť do nášho digitálneho archívu, galérie alebo knižnice.

Aké kritéria musí spĺňať napísaný článok ?

  • Autor zaslaním príspevku vyjadruje súhlas s jeho publikovaním v elektronickom časopise a zároveň nesie plnú zodpovednosť za úroveň spracovania a jeho obsahovú náplň.
  • Zostavený príspevok by mal byť zostavený na základe historicky zaujímavej témy a mal by obsahovať obrazové materiály s uvedením krátkeho popisu. Pokiaľ ide o materiály prebraté z iných zdrojov, v závere príspevku je tieto zdroje potrebné uviesť.
  • Redakcia si vyhradzuje právo previesť korektúru poskytnutého príspevku a taktiež právo jeho uverejnenia v Sninských novinách alebo v zborníku publikovaných článkov. Redakcia sa môže taktiež rozhodnúť poskytnutý článok nepublikovať vôbec. Uverejnené príspevky nehonorujeme a anonymné príspevky neuverejňujeme.

Akým spôsobom môžem podporiť činnosť Retrospektívy?

  • Podporiť činnosť online časopisu Retrospektíva je možné zaslaním finančného daru v ľubovoľnej výške v prospech bankového účtu občianskeho združenia Európska zberateľská spoločnosť, ktorým je zastrešené jeho vydávanie.
  • Zaslaním finančného príspevku prispievate na vstupy do archívov a knižníc, v ktorých vyhľadávame historické informácie, prispievate na prepisy a preklady dokumentov z cudzích jazykov, na grafické a polygrafické práce, na skvalitnenie dizajnu a funkcionality webovej stránky online časopisu a na prípravu rôznych podujatí organizovaných pod hlavičkou Retrospektíva® a pod záštitou občianskeho združenia Európska zberateľská spoločnosť.
  • Bankové spojenie: SK56 8330 0000 0029 0068 3205. Pomôcť si môžete aj načítaním uvedených QR-kódov.