Klub priateľov zberateľstva a histórie

Súkromné zberateľstvo je záľuba, ktorú je možné rozvíjať a venovať sa jej praktický po celý život. Každý človek môže disponovať určitými predpokladmi, ktoré ho vedú k tomu, aby sa venoval zberateľskej činnosti. Svojimi aktivitami sa snažíme podporovať zberateľstvo každého druhu. Našou snahou je podchytiť najmä začínajúcich zberateľov, pomáhať im pri rozvíjaní záujmu o zberateľstvo a históriu, vysvetliť im čo je čo a ako na to. Prostredníctvom vhodnej obsahovej náplne, výberom tém a spôsobom komunikácie s verejnosťou prezentujeme našu činnosť tak, aby sme poukázali na silné stránky zberateľstva a dokázali motivovať množstvo zberateľov pri zveľaďovaní ich súkromných zbierok.

Zberateľstvo ako také už dávno prerástlo do štádia, kedy sa tento termín začal spájať s vedeckou špecializáciou a nielen so zhromažďovaním zberateľského materiálu. Prirodzený sklon vedie zberateľov k získavaniu stále nových informácii, znalostí a skúseností, ktoré si vyžadujú užšie osobné styky s inými zberateľmi, zberateľskými inštitúciami a klubmi. Tieto styky spojené s budovaním kontaktov na stále nových zberateľov sú zárukou dlhodobej spolupráce a rozvoja rôznych zberateľských disciplín.

V dnešnej dobe má na zberateľstvo dopad najmä internet, prostredníctvom ktorého je možné pohodlne a ľahko získavať do zbierok stále nové zberateľské materiály. Okrem toho internet umožňuje získavanie informácii podstatne rýchlejším spôsobom, ako v prípade organizovania tradičných klubových alebo výmenných stretnutí populárnych najmä u starších zberateľov. K ďalším výhodám internetu patrí poskytovanie značnej anonymity a pocitu relatívnej bezpečnosti pri kúpe alebo predaji. A keďže ani my nechceme zaostávať za okolitým svetom, rozhodli sme sa vybudovať stránku venovanú zberateľstvu a tešíme sa návšteve každého zberateľa, ktorý tu zablúdi v snahe získať informácie, respektíve oboznámiť sa s tým, čo je nové v zberateľských kruhoch.

Mgr. Ján Bocan
predseda klubu