Bilancovanie a pohľad do zákulisia

Rok 2020 sa nezadržateľne končí a my prichádzame s úplne posledným článkom v tomto nie príliš priaznivom roku. Neľahká epidemiologická situácia zasiahla nielen Sninu, Slovensko, či Európu, ale prerástla do globálnych rozmerov. Svet sa zo dňa na deň začal nezadržateľne meniť a neustálym zmenám sme vystavovaní aj v súčasnosti.

Hady a rebríky

Túto klasickú stolovú hru iste mnohí z čitateľov poznajú. Pointou je, čím skôr prejsť hracím poľom osadeným hadmi a rebríkmi zo štartového políčka na políčko s označením cieľ. Kto sa ocitne na políčku s rebríkom, postupuje vpred, kto sa ocitne na políčku s hadom, vracia sa späť. Pohyb hráčov závisí od množstva šťastia pri hode kockou.

Keď sme 10. apríla 2020 vyhlásili súťaž o publikácie z edície Retrospektíva, mali sme pocit, že epidemiologická situácia je zlá a v nasledujúcich týždňoch bude oveľa horšia. Príchodom jari a nástupom leta sa však vývoj epidémie spomalil. A tak sme sa okrem bádania a písania rozhodli organizovať a propagovať aj rôzne pohybové aktivity uskutočňované v rámci víkendov v Snine a jej okolí. Prvý Aktívny víkend sa uskutočnil 1. a 2. augusta 2020. Na našej stránke pribudla patričná rubrika, ktorá vždy týždeň vopred informovala o plánovaných aktivitách a zároveň rekapitulovala aktivity uplynulého víkendu. Po rebríku sme vyliezli nahor, no tu nás už čakalo políčko s hadom. Posledná akcia Aktívneho víkendu sa mala konať 11. októbra 2020, avšak kvôli nepriazni počasia sa nakoniec neuskutočnila. Hoci sme mali snahu v Aktívnych víkendoch pokračovať, v neskorších termínoch bolo organizovanie hromadných spoločenských podujatí zakázané.

Aktívny víkend sa nám podarilo úspešne spropagovať aj v rámci 4. ročníka podujatia Medzi troma hranicami, ktoré sa uskutočnilo 19. a 20. septembra 2020 v obci Zemplínske Hámre. Aj v tomto prípade lezenie po rebríku vystriedalo kĺzanie po hadovi. Podujatie sa malo konať v rámci dvoch víkendových dní. Na sobotňajšom programe bol prednáškový seminár a otvorenie výstavy. Avšak vzhľadom k náhlemu nárastu prípadov s ochorením COVID-19 v okrese Snina, sme boli nútení seminár zrušiť a výstavu otvoriť iba v rámci individuálnych vstupov. Záujemcovia si výstavu s názvom Krása kovu prezerali v priestoroch múzea v obci Zemplínske Hámre v termíne od 19. septembra 2020 do 19. novembra 2020. Výstava bola následne presunutá do priestorov klasicistického kaštieľa v Snine, kde bola dňa 11. decembra 2020 sprístupnená bez vernisáže. Prípadní záujemcovia je budú môcť navštíviť do 11. marca 2021. Konkrétne ide o spoločnú výstavu dvoch autorov, pozostávajúcu z dvoch rôznych častí. Časť venovanú kovovým ikonám cárskych vojakov spracoval a o rôzne drobné militárie doplnil Ing. Radovan Vrabeľ a časť týkajúcu sa regionálnej numizmatiky doplnenej o razby svetoznámeho medailéra Williama Schiffera spracoval Mgr. Ján Bocan. K obom načrtnutým témam boli v priebehu letných mesiacov vydané dve publikácie – Pravoslávna kovová ikona: Povinný výstroj cárskeho vojaka a Kúzlo kovovej krásy: Po stopách numizmatiky v Snine a okolí. Tieto publikácie si je možné zakúpiť priamo počas návštevy výstavy. Avšak vyhlásenie núdzového stavu a následný „lockdown“ k návštevnosti výstavy a predajnosti publikácii žiaľ neprispieva. K tretej publikácii, ktorá mala byť vydaná pri príležitosti konania podujatia Medzi troma hranicami, bola vyhotovená iba sadzba, ale do tlače sme ju doposiaľ neposlali. V prípade, že rok 2021 bude oproti roku 2020 trošičku prajnejší, necháme publikáciu vytlačiť a budeme sa ju snažiť odprezentovať v rámci plánovanej finisáže výstavy.

Stará Snina

Pri rozhovoroch s obyvateľmi nášho mesta sa z času na čas dopracujeme k termínu „stará Snina“. Vtedy najčastejšie hovoríme o starších obdobiach histórie nášho mesta, počnúc obdobím, ktoré predchádzalo druhej svetovej vojne. Na termín „starí Sninčania“ sme natrafili aj v literatúre.

Ide o obyvateľov Sniny v dobe, keď bola ešte prevažne homogénnym celkom, nielen z hľadiska náboženského a cirkevného, ale aj z hľadiska národnostného, spoločenského a kultúrneho. Veľká väčšina starých Sninčanov bola totiž slovenskej národnosti, hovorila sotáckym nárečím a patrila do Rímskokatolíckej cirkvi.

Dejiny rímskokatolíckej Farnosti Sv. Kríža v Snine (2018)

Pojem „stará Snina“ v našom ponímaní je súborom rôznych archívnych a zberateľských materiálov súvisiacich s históriou Sniny a jej okolia. A samozrejme medzi tieto materiály radíme aj spomienky pamätníkov. Avšak spomienky, ktoré sa nám podarilo vyzbierať, nesiahajú do obdobia staršieho ako sto rokov. Snažíme sa preto načrieť hlbšie a získavať informácie obsiahnuté v starých dokumentoch, na základe ktorých odkrývame rôzne historické súvislosti. Predmetné materiály povedzme do roku 1918 by sme mohli rozdeliť do niekoľkých skupín.

Prvú skupinu tvoria napríklad staré listiny, zmluvy alebo iné úradné rukopisy. Najčastejšie sú písané v latinčine, nemčine alebo maďarčine, výnimočne v miestnom nárečí. Často bývajú doplnené odtlačkami šľachtických pečatí alebo nalepenými kolkami znehodnotenými rôznymi úradnými pečiatkami.

Ukážka dobovej listiny v nemeckom jazyku hovoriacej o obciach Dúbrava, Šmigovec, Strihovce, Kolonica, Ubľa a Zboj.
Ukážka kúpnej zmluvy v sotáckom nárečí vyhotovenej v obci Dlhé nad Cirochou.

Do druhej skupiny by sme mohli zaradiť dokumenty poštovej histórie, obsahujúce okrem klasických poštových známok a odtlačkov historických poštových pečiatok (na základe ktorých získavame informácie o fungovaní miestnych pôšt a poštovní), aj rôzne informácie o odosielateľoch a adresátoch.

Ukážka korešpondenčného lístka obsahujúceho poštovú pečiatku s dobovým názvom mesta: Zemplén-Szinna.
Ukážka poštového tlačiva, prostredníctvom ktorého sa odosielali finančné prostriedky. V tomto prípade bol adresát obyvateľom obce Belá nad Cirochou.

Za asi najzaujímavejšiu skupinu materiálov by sme mohli považovať dobové pohľadnice a staré fotografie. Už len objavovanie mien lokálnych vydavateľov a sledovanie vývoja pohľadnicovej tvorby má svoje neopakovateľné čaro, o informáciách, ktoré medzi ľuďmi kolovali a ktoré po dlhých dekádach objavujeme na rubových stranách pohľadníc, ani nehovoriac. A často unikátne vyobrazenia určitých významných obyvateľov alebo častí mesta sú niekedy jednoducho na nezaplatenie.

Fotografia z čias prvej svetovej vojny – vojaci na železničnej stanici v Snine.

Štvrtú skupinu zberateľských materiálov tvoria mapové diela rôzneho druhu – počnúc mapami Zemplínskej župy, mapami ciest a poštových trás, a katastrálnymi mapami končiac.

Ukážka dobovej mapy s realite neveľmi zodpovedajúcou polohou obcí okresu Snina.

Do poslednej skupiny by sme mohli zaradiť všetky ostatné materiály, ktorých výskyt je veľmi ojedinelý (napríklad kondolenčné lístky padlých z obdobia prvej svetovej vojny), prípadne ide o materiál, o ktorom s istotou vieme, že čo sa týka územia okresu Snina, je jediný svojho druhu (napríklad akciový list miestnej železnice).

Ukážka akciového listu lokálnej železnice Humenné – Stakčín, ako jedinej akciovej spoločnosti nachádzajúcej sa v tej dobe na území okresu Snina.

Ako je možné z predchádzajúcich riadkov vytušiť, v roku 2021 sa budeme venovať skúmaniu a spracovávaniu materiálov prevažne archívneho charakteru, pretože ich neustálym kopením a odsúvaním strácame reálny prehľad o informáciách, ktoré ukrývajú. Najviac nás mrzí, že v roku 2020 sme nemali možnosť stretávať sa s pamätníkmi. Tí nezadržateľne odchádzajú a spolu s nimi aj cenné informácie týkajúce sa „starej Sniny“. Mená ľudí ako napríklad Jozef Timko (1929 – 2020) /divadelník a kultúrny činiteľ/, či Štefan Savka (1925 – 2020) /posledný priamy účastník bojov druhej svetovej vojny/, tu ostávajú zapísané veľkými písmenami. Česť ich pamiatke!

Konce a začiatky

Koncom roku 2019 sme oznámili, že počet publikovaných článkov v roku 2020 plánujeme zredukovať na polovicu. K realizácii tohto sľubu sme však nakoniec nepristúpili. V priebehu roku sa na našom webovom portáli a na stránkach Sninských novín objavilo 50 nových článkov, ktoré je možné chápať ako prejav neutíchajúceho nadšenia a odhodlania venovať stovky hodín voľného času prakticky neziskovému projektu. Primárnou prácou redaktorov nie je iba napĺňanie stránok časopisu obsahom, ale aj zabezpečovanie určitej perspektívy. Z tohto dôvodu sme sa v roku 2021 rozhodli uprednostniť kvalitu pred kvantitou. Zverejňovaných obsahov bude síce menej, ale budú o to kvalitnejšie. Za samotným napísaním článku sa ukrýva aj jeho následné nahodenie do redakčného systému, jeho celková úprava a doplnenie o zaujímavé obrazové materiály, ktoré v konečnom dôsledku vypovedajú o určitej úrovni a formujú výslednú tvár časopisu. Pozornosť nesústredíme výlučne iba na písanie článkov, ale pokiaľ narazíme na nejakú zaujímavú tému širšieho rozsahu, snažíme sa ju dostať do povedomia širokej verejnosti prostredníctvom drobných publikácií, ktoré tvoria základ neustále sa rozrastajúcej edície Retrospektíva. Vydávanie publikácií je tímovou prácou viacerých osôb. Úpravy rukopisov a ich korektúry, vytváranie sadzieb a vlastne aj všetky ostatné úkony, ktoré je potrebné pred samotnou tlačou publikácie vykonať, predstavujú zmes kreatívnych činností, ktoré vykonávame so záujmom a navyše radi. Nechceme sa však dopracovať do štádia, keby by sme boli nútení kvôli pravidelnosti článkov tieto činnosti vykonávať v časovom strese a kreativita by bola zákonite nahradená bežnou rutinou. Čo sa týka redakcie samotnej, v roku 2020 sme postúpili opäť o stupienok vyššie – tentokrát doslovne. Na sklonku roku sme presťahovali redakciu o jedno poschodie vyššie. Nasleduje informácia pre všetkých tých, ktorí by nás mali záujem navštíviť – od nového roku nás síce nájdete na starej adrese (Strojárska ulica číslo 3998, v modrej budove nachádzajúcej sa prakticky v centre mesta Snina), no nehľadajte nás na prvom, ale na druhom poschodí.

Rok 2020 ešte neskončil a my sme už spracovali väčšiu časť materiálu, ktorý máme v roku 2021 záujem vydať vo forme publikácie. Všetku našu pozornosť momentálne venujeme odkrývaniu stôp prvej svetovej vojny v okrese Snina. V tejto súvislosti si dovoľujeme vyzvať všetkých našich čitateľov k spolupráci. Pokiaľ máte v rodinných albumoch fotky svojich predkov v uniformách, prípadne v rodine koluje nejaký príbeh týkajúci sa vojny, budeme veľmi radi, keď sa s nami o tieto materiály podelíte. V duchu prvej svetovej vojny plánujeme v roku 2021 v spolupráci s obcou Stakčín a Klubom vojenskej histórie a streleckým klubom Hodošík uskutočniť v poradí 5. ročník podujatia Medzi troma hranicami. V jeseni by sme sa teda mali stretnúť v Stakčíne a s organizovaním Aktívneho víkendu by sme chceli opäť začať už v jari. Dúfame a veríme, že v roku 2021 budú naše plány a ambície úspešne naplnené. I keď, ako sa zvykne hovoriť – človek mieni…

V dnešný posledný – silvestrovský deň roku 2020 prajeme všetkým našim čitateľom a fanúšikom, konzultantom a spolupracovníkom i všetkým ľuďom dobrej vôle úspešný vstup do roku 2021. Skladám rúško z tváre a v mene celej redakcie časopisu Retrospektíva v tejto neľahkej dobe pripíjam…
na ZDRAVIE!

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.