Okres Snina v monografii Zemplínskej župy II.

Pokračovanie z minulého týždňa…

Vytvorenie monografického výboru

Za členov monografického výboru, ktorý zasadal dňa 1. septembra 1904, boli vymenovaní: Gyula Dókus, Géza Dongó, Elek Ferenczy, Lajos Gal, Béla Hornyay, Géza Korbély, Etele Matolai, István Szirmay, Lászlo Thuránszky a Aladár Vende. Na pokrytie vydavateľskej činnosti obsahovo veľmi rozsiahlej monografie boli vynaložené nadmerné finančné prostriedky, ale predpokladalo sa, že zisk z jej predaja dokáže pokryť všetky vzniknuté náklady. Asistent redaktora Aladár Vende výbor informoval o pohostinnosti ľudí, ktorých navštívil počas svojej cesty naprieč Zemplínom. Členovia výboru boli spokojní a asistent redaktora pokračoval čítaním objemnej správy týkajúcej sa objektov a dát, ktoré plánuje zvečniť zápisom do pripravovanej monografie. Aladár Vende členov výboru taktiež oboznámil so skutočnosťou, že vyhotovený zoznam presahuje hranice zostavovaného diela a všetky zozbierané poznatky nebude možné z kapacitných dôvodov publikovať.

Počas svojich ciest naprieč Zemplínom sa Aladár Vende zastavil vo väčšine väčších obcí a navštívil významné osobnosti spoločenského života. Napríklad v Budkovciach sa stretol so Štefanom Heidingerom, v Michalovciach s grófom Alexandrom Starayom, v Humennom s grófom Alexandrom Andrássym, v Snine s grófom Eberhardom Lippe a kňazom Andrejom Lehoczkym, v Stakčíne s Gottfriedom Heringom, v Dúbrave s Ottom Heidingerom a mnohými ďalšími. Po vypočutí správy predsedajúci v mene výboru vyjadril uznanie asistentovi redaktora Vendemu za precíznosť, s akou zhrnul mnohé zaujímavé údaje uvedené vo svojej správe a za množstvo doposiaľ neznámych údajov, ktoré sa mu na Zemplíne podarilo vyzbierať. Aladár Vende výbor taktiež informoval o svojom pláne zozbierať údaje o južnej časti Zemplína.

Dnes pokračujeme uverejňovaním informácií z monografie Zemplína, ktoré sa týkajú obcí okresu Snina. Do administratívnej správy okresu v minulosti patrilo aj päť obcí, ktoré dnes spadajú do okresu Humenné. Práve nimi začneme a budeme pokračovať obcami súčasného okresu Snina.

Zemplínska župa na mape z roku 1915.

Nechválova Polianka

Szinnamező, predtým Nechval-Polyánka, slovenská obec, 53 domov a 385 obyvateľov rímskokatolíckej viery. Najbližšia pošta v Papíne, telegrafná stanica v Snine a železničná stanica v Humennom. Obec patrila panstvu v Humennom, ale v 18. storočí tu bol zemepánom gróf Antal Klobusitzky a aj v 19. storočí dedina patrila Klobusitzkým. Gréckokatolícky kostol bol postavený v roku 1788, v roku 1863 bol zrekonštruovaný.

Nižná Jablonka

Alsóalmád, predtým Alsójablonka, rusínska obec na halíčskych hraniciach, 62 domov a 349 obyvateľov gréckokatolíckej viery. V roku 1434 patrila rodine Izbugyayovcov. Koncom 15. storočia bola súčasťou panstva v Humennom, kde patrila až do 17. storočia; v roku 1621 však bola rodina Izbugyaiovcov stále jej čiastočným vlastníkom. Začiatkom 19. storočia patrila Kácsándyovcom, potom barónovi Lászlóvi Mednyánszkemu, pričom dnes tu má väčší statok Ján Gottfried Hering. V obci sa nachádza gréckokatolícky kostol postavený v roku 1752. Najbližšia pošta v Papíne, telegrafná a železničná stanica v Humennom.

Papín

Papháza, predtým Papina, ale v minulosti aj Papfalva. Obvodný notársky úrad, 154 domov a 821 obyvateľov rímskokatolíckej viery. Má vlastnú poštu, najbližší telegraf v Udavskom a železničná stanica v Humennom. Obec patrila panstvu v Humennom, potom grófovi Klobusitzkému a začiatkom 19. storočia Ocskayovcom. V priebehu 19. storočia sa majitelia často menili a dnes tu má barón Daniel Gábor väčšiu usadlosť a starý kaštieľ, ktorý postavili Ocskayovci. Rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1756.

Vyšná Jablonka

Felsőalmád, predtým Felsőjablonka, rusínska obec, 88 domov a 559 obyvateľov gréckokatolíckej viery. Najbližšia pošta v Papíne, telegrafný úrad v Snine a železničná stanica v Koškovciach. Kedysi patrila panstvu v Humennom, neskôr ju vlastnila rodina Szirmayovcov a začiatkom 19. storočia rodina Mednyánszkych. Majetky tu dodnes vlastní barónka Ida Mednyánszka. Na okraji obce sú dva sírnaté pramene a v horách okolo obce sa nachádza železná ruda. Gréckokatolícky kostol bol postavený v roku 1766. V roku 1892 bola obec zničená veľkým požiarom.

Zubné

Tölgyeshegy, predtým Zubna, slovenská obec, 58 domov a 407 obyvateľov rímskokatolíckej viery. Najbližšia pošta v Papíne, telegraf v Snine. Obec patrila panstvu v Humennom, neskôr sa stala majetkom rodiny Aissdorferovej. Gréckokatolícky kostol bol postavený v roku 1774, v roku 1890 bol zrekonštruovaný.

Belá nad Cirochou

Czirókabéla, slovenská obec v údolí Cirochy, 202 domov a 1108 obyvateľov rímskokatolíckej viery. Najbližšia pošta a telegraf v Snine, železničná stanica v Humennom. Kedysi patrila k panstvu v Humennom a už v roku 1451 boli jej majiteľmi Drugethovci. V roku 1550 boli ako majitelia vedení Imrich, Gabriel, Gašpar a František Drugeth. Koncom 18. storočia sa stala majetkom rodiny Péchyekovcov, potom Rollovcov a dnes tu má väčší majetok a parnú pílu manželka Ľudovíta Benyovszkého.

Brezovec

Brezócz, predtým Brezovecz. Malá rusínska obec, iba 24 domov a 142 obyvateľov gréckokatolíckej viery. Nachádza sa na hraniciach s Užskou župou. Kedysi bola obec majetkom Pavlínov z Trebišova, potom sa stala majetkom uhorského kráľovstva a napokon ho získalo biskupstvo v Prešove, ktoré tu má ešte dnes väčší majetok. Najbližšia pošta v Ubli, telegraf a železnica v Malom Bereznom.

Čukalovce

Csukaháza, predtým Csukalócz. Rusínska obec, 72 domov a 436 obyvateľov gréckokatolíckej viery. Najbližšia pošta a telegraf v Snine, vlaková stanica v Humennom. Vždy patrili k panstvu v Humennom, no začiatkom 19. storočia sa jeho majiteľom stal gróf Csáky a potom Lónyayovci. Teraz v obci neexistuje väčší vlastník. Traduje sa, že výstavba starobylého kostola prebehla v 14. storočí, súčasný gréckokatolícky kostol bol postavený v roku 1826.

Dlhé nad Cirochou

Czirókahosszúmező, slovenská obec ležiaca pozdĺž Cirochy, 258 domov a 1357 obyvateľov rímskokatolíckej viery. Patrilo k panstvu v Humennom, no v roku 1774 patrilo Alexandrovi Szirmayovi. Szirmayovci ostali potom ešte dlho jeho majiteľmi. V súčasnosti tu má väčšiu usadlosť Dr. István Kolpaszky a taktiež vlastní starý šľachtický kaštieľ, ktorý dal postaviť rod Szirmayovcov. Kostol v obci bol postavený v 15. storočí, no už je prerobený.

Dúbrava

Kistölgyes, predtým Dubrava. Rusínska obec na hraniciach s Užskou župou, 47 domov a 283 obyvateľov prevažne gréckokatolíckej viery. Najbližšia pošta v Ubli, telegraf a železnica v Malom Bereznom. Bývala to Drugethovská usadlosť. Jej novšími majiteľmi boli gróf Van Dernáth, potom barón Vécsey, neskôr gróf Ferencz Schmiddegh. Gróf Schmiddegh bol vlastníkom nehnuteľnosti v podobe záložného práva od roku 1820, ktoré neskôr prešlo na jeho zaťa grófa Ferencza Nádasdyho, od ktorého vojvoda Lajos Lobkowitz kúpil panstvo v roku 1846 a teraz patrí jeho synovi, vojvodovi Rudolfovi Lobkowitzovi. Gróf Van Dernáth tu dal postaviť prízemný poľovnícky zámoček, ktorý vojvoda Lajos Lobkowitz nadstavbou o poschodie prerobil na poľovnícky zámoček. V zámku sa nachádza viac ako 500 zväzková knižnica pozostávajúca výlučne z maďarských diel, ktoré tu vojvoda počas jesenného pobytu neustále číta. Vojvoda pomáha trom farnostiam a tiež štyrom filiálnym kostolom. Veľký význam prikladá tomu, že do farností boli pod jeho jurisdikciou nominovaní len vlasteneckí gréckokatolícki kňazi. Finančne podporuje sedem škôl a v prípade kalamity pomáha obyvateľom obcí spadajúcich pod jeho fond. Za zmienku stojí, že tu pôsobia dvaja súčasní dobytkárski inšpektori: István Haidinger a Otto Haidinger. Ich otec bol v rokoch 1846 až 1884 dobytčím riaditeľom celého vojvodského panstva. Po jeho smrti vojvoda rozdelil panstvo na dve časti a zveril ho do správy synom jeho bývalého riaditeľa pod názvami panstvo Dúbrava a panstvo Butkovce. V roku 1879 bol v tomto kraji veľký hlad, ale panstvo výdatne pomáhalo nemajetným. Je tu gréckokatolícky kostol, ktorý bol postavený nedávno, v roku 1894.

Hostovice

Vendégi, predtým Hosztovicza, rusínska obec na halíčskom pomedzí, 132 domov a 837 obyvateľov gréckokatolíckej viery. Najbližšia pošta a telegraf v Snine, železnica v Humennom. Obec bola súčasťou panstva v Humennom, neskôr sa jej majiteľmi stali Csákyovci. Teraz tu má majetok Ján Gottfried Hering, ktorý vlastní aj starší kaštieľ, ktorý dal postaviť József Roll. Gréckokatolícky kostol bol postavený v roku 1746 a zrekonštruovaný v roku 1802.

Hrabová Roztoka

Kisgerebélyes, predtým Hrabovarosztoka, rusínska obec, 24 domov a 165 obyvateľov gréckokatolíckej viery. Najbližšia pošta v Ubli, telegraf a železnica v Malom Bereznom. Bola súčasťou panstva v Humennom, ale v portálnom súpise z roku 1694 bola označená ako pusté miesto. Jeho nedávnymi majiteľmi bola rodina Klobusitzkych a manželka Lőrincza Feketeho rodená ako Petronella Pribéková. Gréckokatolícky kostol bol postavený okolo polovice 18. storočia. Farnosť uchováva razený strieborný kalich z čias Márie Terézie, dar biskupa Batyinszkeho.

Pokračovanie nabudúce…

Spracoval: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.