Z histórie výroby v obuvníckom závode v Snine I.

Úvod

Karol Wielkievič, od roku 1972 predseda Miestneho národného výboru v Snine uvádza vo svojich spomienkach, že jeho nástup do funkcie bol naviazaný na dôležité úlohy spojené s naplánovaným prudkým nárastom výroby vo Vihorlate. V tomto podniku sa mal v krátkom čase zvýšiť stav pracovníkov o 1600, prevažne mužov. Charakter mesta sa začal meniť. Sťahovali sa do neho „presídlenci“ z dedín, ktoré boli plánované na zánik v súvislosti s výstavbou vodného diela Starina, prichádzali tu odborní pracovníci a montážnici zo všetkých kútov Československa. Schopnosť zabezpečiť zamestnanosť žien sa stala úlohou so značne vysokou prioritou.

Výroba obuvi v závode JAS Snina.

Možnosti zamestnania žien vo vtedy existujúcom výrobnom družstve Pleta boli obmedzené. Na úrovni Štátnej plánovacej komisie a komisií kraja a okresov boli v tom čase prijaté rozhodnutia, ktoré korešpondovali s požiadavkami na zvýšenie výroby v obuvníckom priemysle, reprezentovanými Výrobno hospodárskou jednotkou OGAKO so sídlom v Partizánskom. Vzniká samostatný národný podnik JAS v Bardejove, delimitáciou závodu 04 ZDA národný podnik Partizánske a ten dostáva úlohy na rýchle zvýšenie výroby. Nový národný podnik JAS v Bardejove mení svoju organizačnú štruktúru závodu 04 národný podnik Partizánske a dňa 1. januára 1973 vzniká závod 01 v Bardejove s prevádzkami v Parchovanoch, Pavlovciach, Vojanoch a závodom 02 v Snine.

Budova, v ktorej podnik JAS v Snine odštartoval výrobu.

Závod 02 v Snine začal výrobu po delimitácii výrobných priestorov a prevzatí zamestnancov od výrobného družstva Pleta. Proces delimitácie výrobných priestorov, prestavbu na obuvnícku výrobu, ako aj prevzatie priestorov od Lesného závodu Stakčín nemôžem popísať s použitím dokumentácie, ani faktických spomienok nakoľko do národného podniku JAS som nastúpil až v roku 1974. V rokoch 1974 až 1978 prebiehala (v troch etapách) v rámci investičných akcií s rozpočtovým nákladom do dvoch miliónov korún tzv. „Dostavba závodu 02 v Snine“. Schválenie takýchto akcií  bolo v kompetencii národného podniku JAS v Bardejove. Stavebné akcie projektoval aj realizoval Okresný stavebný podnik Humenné, ktorý v tom čase viedol riaditeľ pán Slosarčík a hlavným projektantom bol Ing. Drozd. Výsledkom bola výrobná kapacita (dve výrobné haly – 60 x 18 metrov, sociálne zariadenia, administratívna budova, garáže, vrátnica, sklady) pri čiastočne dvojzmennej prevádzke takmer jeden milión párov obuvi ročne so zamestnaním približne 600 pracovníkov. Pri započatí výroby v Snine viedol závod pán Dupkala, nábeh sa nedaril podľa plánov a tak sa tam striedali kádre z Bardejova – pán Jašík s pánom Jevčákom, následne pán Tapušík až nakoniec sa od 1. decembra 1977 s úlohami nábehu a zvyšovania výroby úspešne vyrovnal pán Peter Homza.

Výstavba nového závodu 02 v Snine

Investičný zámer na akciu s názvom „Výstavba nového obuvníckeho závodu v Snine“ bol schválený na osobitnom zasadnutí komisie dňa 4. novembra 1975 v Partizánskom. Členmi komisie boli: za Ministerstvo priemyslu Slovenskej republiky pán Oškera, za Generálne riaditeľstvo OGAKO pán Rybanský, za Ústav pre rozvoj kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu pán Šimúnek. Za podnik JAS bola menovaná skupina na prípravu výstavby v zložení: pán Šmída – vedúci odboru technického rozvoja, pán Čerchlan – vedúci odboru technickej prípravy výroby, pán Tapušík – riaditeľ závodu v Snine a pán Štalmach – zástupca odboru investícií.

Nočný záber na nový závod z prístupovej cesty.

Vzhľadom na svoju špecializáciu projektovou prípravou bola poverená projektová organizácia Centroprojekt Gottwaldov, ktorá mala za sebou prípravu a realizáciu podobných závodov v Havířove, Komárne, Zlatých Moravciach, Prievidzi a podobne. Centroprojekt vyčlenil na túto akciu pracovnú skupinu pod vedením pána Čechuru a za technologickú časť zodpovedal pán Kmošek. Stavba mala charakter tzv. CPS (Centrálne Posudzovaná Stavba) a tak jej stupeň prípravy „Projektová úloha“ bol zaradený na expertízu FMTIR (Federálne Ministerstvo pre Technický a Investičný Rozvoj).

Navrhnuté riešenie zo strany Centroprojektu predstavovalo trojpodlažnú výrobnú budovu, pričom rozsah jedného podlažia bol približne 5000 metrov štvorcových. Prízemie bolo navrhnuté ako obslužné, prvé a druhé podlažie ako výrobné. Na výrobnú budovu bola napojená budova sociálnych zariadení s príslušnými šatňami, potom administratívna budova a budova závodnej kuchyne a jedálne. Celok bol doplnený o objekt zdravotného strediska, vrátnice, parkovísk a garáži.

Základné parametre schválené v investičnom zámere boli: Výrobná kapacita (3 milióny párov obuvi ročne), Počet zamestnancov (1380 z toho 1113 výrobných robotníkov), Zmennosť (šijacie dielne – 1,1), Montážne spodkové linky (1,6).

Zložito boli riešené otázky spojené s výkupom pozemkov, výkupom porastov a drobných stavieb záhradkárov. V rámci územného konania získanie kladných stanovísk od zainteresovaných orgánov a organizácii výrazne pomáhali riešiť predstavitelia mesta Snina (pán Wielkievič) a okresu Humenné (pán Novák). Situáciu ešte v priebehu projektovej prípravy skomplikoval fakt, že príprava rozšírenia tepelného zdroja vo Vihorlate výrazne meškala a musel byť vypracovaný dodatok ku projektu, ktorý riešil zásobovanie teplom z vlastného tepelného zdroja. Zmenu podporilo Ministerstvo priemyslu (osobne pán námestník Hrivnák). Ďalšou komplikáciou bolo stanovisko expertízy FMTIR – nesúlad parametra zmennosti s platnými smernicami, ktoré boli doriešené až námestníkom ministra pánom Majerským po intervencii pána Mindoša, riaditeľa Vihorlatu a súčasne predsedu národohospodárskeho výboru federálneho zhromaždenia. Povoľovacie konanie stavby sa napriek problémom úspešne uskutočnilo podľa plánu v júni 1979.

Stavba sa vďaka ústretovosti hlavného dodávateľa – Chemkostavu národného podniku Humenné a jeho riaditeľa pána Kulicha odovzdala do predčasného užívania ako tzv. MINIKOMPLEX v závere roku 1983 a začiatkom roku 1984. V januári 1984 začal užívať JAS výrobné priestory a príslušné sociálne zariadenia. Dňa 5. marca 1984 riaditeľ závodu pán Homza podpísal prevzatie priestorov do skúšobnej prevádzky. Začala sa sťahovať výroba zo starých priestorov (nevyhovujúcich už v rôznych parametroch – bezpečnosť práce, hygiena, požiarna ochrana a podobne) a úsilie bolo zamerané na nábeh výroby s cieľom dosiahnuť projektom určené parametre.

Komplexné ukončenie výstavby sa doťahovalo až do konca roku 1984. Slávnostné otvorenie prevádzky v novom závode sa uskutočnilo dňa 29. januára 1985. Otvorenia sa zúčastnili: minister priemyslu pán Urban, generálny riaditeľ VHJ OGAGO pán Hallo, vedúci tajomník krajského výboru KSS (Komunistická strana Slovenska) pán Pirč, zástupcovia okresných orgánov okresov Bardejov a Humenné, zástupcovia mesta Snina, zástupca odborových orgánov pán Goňko, predseda KV OR (Krajský výbor Odborovej Rady) a ďalší predstavitelia podnikov zainteresovaných na výstavbe.

Príchod delegácie na otvorenie závodu v Snine:
Szentkeresty, Štalmach, Homza, Demeš, Pirč, Urban, Hallo

Ukončenie výstavby a uvedenie do prevádzky sa nevyhlo klasickému zhodnoteniu priebehu investičnej akcie, to jest v prvej fáze – investičné nadšenie, v druhej – realizačné vytriezvenie, v tretej – potrestanie nevinných a vo štvrtej – odmeny nezúčastneným. Nový obuvnícky závod dosiahol plánovanú  kapacitu tri milióny párov obuvi ročne už v roku 1985. Zamestnával približne 1200 pracovníkov.

Strihanie pásky pánom Pirčom.

V priebehu rokov 1985 a 1986 rezonovala požiadavka Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky, formulovaná námestníkom ministra pánom Lexom na zaradenie do plánu výstavby II. etapy závodu v Snine v rámci prípravy 8. päťročného plánu. Požiadavka bola na zabezpečenie výrobnej kapacity 4,2 milióna párov obuvi ročne s celkovým stavom pracovníkov 1380 plus 300 nových pracovníkov. Na tento zámer sa však už podpora rozhodujúcich miestnych orgánov, vzhľadom na objavujúci sa nedostatok pracovníkov nenašla.

Pokračovanie nabudúce…

Autor článku: Ing. Jozef Štalmach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.