Zápisky z povojnovej Sniny II.

Pokračujeme v predošlom článku, venovanom zápiskom vyňatým z kartotéky Františka Müllera (ide o priečinok kartotéky s názvom Rôzne informácie z povojnového obdobia z rokov 1944 až 1951, ktoré by bolo možné označiť za obdobie od oslobodenia do spustenia prevádzky v podniku Vihorlat.

1948

Stav dobytkaSninaHamra
Hovädzí dobytok1162231
Bravčový dobytok50883
Kone20432

Plocha okresu – 80871 hektárov, plocha obce – 9681 hektárov. Počet obyvateľov okresu Snina – 27951, počet obyvateľov obce Snina – 5027 (Snina 4054, Hamra 973).

Január a február 1948 je v znamení výročných členských schôdzok, na ktorých si organizácie volia nové vedenie, aby takto mohli úspešne viesť predvolebný boj. Deputácie na okresnom národnom výbore sa dožadujú odvolania povereníka pôdohospodárstva Martina Kvetka. Organizovanie akčných výborov bolo to, čo priviedlo prisluhovačov reakcie v okrese do úplnej dezorientácie a chaosu. Mesiac február znamená definitívne víťazstvo pokroku a socializmu. Namiesto okresného výboru, povereníctvo vnútra menuje dočasnú okresnú správnu komisiu z príslušníkov Komunistickej strany (Ivan Prokipčák – predseda, František Gracel – prvý podpredseda, Ján Demján – druhý podpredseda, Michal Treba, Štefan Horváth, Ján Štofira, Ivan Piso, Michal Piteľ, Dr. Gabriel Roman Hoffmann, Mária Jankajová, Fedor Kosťun a Michal Holenda), z pokrokových a nie z kompromitovaných príslušníkov Demokratickej strany. Komunistická strana preberá správu okresu do svojich rúk v čase, keď na každom kroku je chaos a neporiadok zapríčinený Demokratickou stranou. Členmi dočasnej miestnej správnej komisie sú Ján Štofik – predseda, Juraj Gerboc – podpredseda, Michal Paulisko, Andrej Kračunik, Ján Jelo, Ján Vajda, Jozef Jankaj, Pavel Čus, Štefan Jarolin, Štefan Kováč, Štefan Juhas, Anna Koščaková. Mimoriadna pozornosť sa venuje osobám zúčastneným na odboji ako aj vdovám a sirotám. Z okresu v oslobodzovacom odboji sa zúčastnilo 802 osôb. Z nich 137 padlo v boji proti okupantom. 186 chlapcov sa vrátilo ako ťažkí invalidi. Po účastníkoch odboja ostalo 82 vdov a 127 sirôt. Všetci invalidi, vdovy a siroty dostávajú riadne svoje dôchodky.

Poznámka na okraj: Po komunistickom prevrate v roku 1948 boli menované dočasné okresné a miestne dočasné správne komisie, ktoré vykonávali funkcie národných výborov v rokoch 1948 až 1950. Národné výbory spravovali v obvode svojej pôsobnosti všetky verejné záležitosti, pokiaľ neboli spravované iným verejným orgánom a vykonávali úlohy dovtedajších obecných zastupiteľstiev, obecných rád, starostov, obecných alebo notárskych úradov a notárov, ktoré sa zrušili.

Z iniciatívy predsedu okresného národného výboru Ivana Prokipčáka bol otvorený v každej obci povinný kurz čítania a písania pre negramotných. Na usporiadania týchto kurzov poskytla okresná správna komisia podporu v sume 20000 korún. Tieto kurzy sa stretli u obyvateľstva s porozumením a doterajšie výsledky sú dobré.

V rámci dvojročného plánovacieho roku sa v Snine pristúpilo k stavbe desiatich bytových jednotiek pre verejných zamestnancov. So stavbou bolo započaté len v jeseni 1948 a preto sa neprikročilo ďalej do položenia základov. Je treba podniknúť všetko pre dodatočné zaradenie stavby do plánov pre päťročný plán na rok 1949. V rámci reorganizácie verejnej správy vnútornej boli v Snine zriadené finančné úrady, školský inšpektorát, úrad Komunistickej strany a iné verejné inštitúcie. Je obrovská núdza nielen o úradné miestnosti, ale aj o byty.

Bola dokončená reprezentačná novostavba nižšej strednej školy. Kaštieľ s parkom v Snine, ktorý bol vojnou úplne zničený bol znovu daný do poriadku. Park, ktorý predtým slúžil len úzkej vrstve, dnes sa stal miestom zábavy, športu a oddychu pre najširšie vrstvy obyvateľstva. V parku bolo zriadené moderné futbalové ihrisko s bežeckou dráhou, tenisové ihrisko, volejbalové ihrisko a moderné letné kúpalisko s bazénom a prezliekarňami. V tomto roku sa prikročí k oprave kaštieľa nákladom 1500000 korún.

Vo výstavbe vojnou zničených domov a to hlavne v obciach Čukalovce, Hostovice, Parihuzovce, Pčoliné, Runina, Ruské, Smolník, Snina, Stakčín, Starina, Veľká Poľana, Zvala a Kolbasov s celkovým nákladom 74630000 korún sa bude pokračovať v rámci päťročného plánu. V druhej polovici roku 1949 sa prikročí k prípravným prácam pri výstavbe Ústavu národného zdravia v Snine s nákladom 5430000 korún. Kovorobné závody v Bratislave prikročili k stavbe továrne na zemné a keramické stroje v Snine. V rámci päťročnice plánuje sa výstavba telovýchovného strediska v Snine a mimo toho aj v Stakčíne, Starine, Veľkej Poľane, Klenovej, Pčolinom, Ubli a Uliči. Pri všetkých týchto podujatiach za dvojročenku a pri prípravách na päťročnicu účinne spolupracoval okresný sekretariát Komunistickej strany v Snine. Z ich popudu okresný národný výbor dal dvakrát zatvoriť všetky krčmy v okrese, aby sa takto zvýšila pracovná morálka. Komunistická strana účinne pomáhala úradom pri zvoze dreva, rozpise kontingentov a pri zvode dobytka. Zvlášť účinná bola pomoc pri kontraktácii. 78 % podpísalo výrobné a dodávkové zmluvy. V pláne je odpracovať 1500 hodín vo forme brigád na stavebných prácach (oplotenie cintorína, drevený most cez Cirochu pri Ondicovi).

V celom okrese jedinými závodmi sú píly a to v Snine, Stakčíne, Kolbasove, Osadnom a Ubli. Z týchto píl jedine sninská píla je v plnej prevádzke a plní riadne plán.

Boli zavedené štyri autobusové linky:
Snina – Pčoliné – Papín
Snina – Stakčín – Ruské
Snina – Stakčín – Kolonica – Ruský Hrabovec
Snina – Ulič – Zboj

Prvý povojnový autobus na linke Snina-Ruské.

Jednotný zväz slovenských roľníkov nebol obsadený trvale tajomníkom a preto nevedel zvládnuť svoje úlohy. Vedenie strany vykonalo všetko, aby sekretariát bol riadne obsadený a za tajomníka navrhlo Michala Danka. Tento však nebol prijatý, pretože nemal hospodársku školu. Ale neskôr bol aj tak prijatý. Danko bol však preložený za krajského tajomníka v Prešove a na jeho miesto nastúpil súdruh Minčič. Časté zmeny na poste tajomníka sú príčinou toho, že zväz nedokáže riadne rozvinúť svoju činnosť.

Poznámka na okraj: Jednotný zväz slovenských roľníkov bola záujmová roľnícka organizácia. Vznikla v roku 1945 v intenciách Košického vládneho programu o dobrovoľných organizáciách rôzneho druhu. V júli 1945 Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vymenovalo Prípravný výbor, ktorý bol zložený zo zástupcov Demokratickej strany a Komunistickej strany Slovenska. Neskôr tieto strany zvádzali medzi sebou politický zápas o smerovanie organizácie. Právnu normu o vzniku organizácie prijalo Ústavodarné národné zhromaždenie v roku 1947. Po komunistickom prevrate vo februári 1948 bolo vymenované nové vedenie zväzu už bez členov Demokratickej strany. Vplyv organizácie postupne slabol, komunistický režim sa orientoval na ovládnutie dediny prostredníctvom kolektivizácie a vytvárania jednotných roľníckych družstiev. Od roku 1951 sa začala činnosť organizácie obmedzovať, v roku 1952 sa rozhodlo o jej rozpustení a nakoniec v roku 1953 sa uskutočnil jej likvidačný zjazd.

Naši účastníci odboja združovaní v organizácii SĽUB vo februárových dňoch vykonali veľký kus práce. Po dobu dvoch týždňov boli v trvalej pohotovosti a zabezpečovali bezpečnosť okresu. Mnohí z nich boli potom zaradení do Zboru národnej bezpečnosti. SĽUB v Snine je mohutnou a silnou organizáciou rozvíjajúcou živú činnosť.

Poznámka na okraj: Po skončení druhej svetovej vojny sa domov vracajúci vojaci z bojísk, partizáni z hôr a politickí väzni z koncentračných táborov začali zúčastňovať na budovaní nového života. Zoskupovali sa v rôznych politických a spoločenských organizáciách. V roku 1946 to bol Zväz slovenských partizánov. Neskôr sa táto organizácia premenovala na Sľub a v päťdesiatych rokoch na Zväz protifašistických bojovníkov. Čo do počtu členov, bola to najväčšia a najaktívnejšia organizácia. Jej členovia sa aktívne zúčastňovali budovania vojnou zničenej krajiny.

V roku 1948 bol založený Ľudový rybársky spolok v Snine.

Poznámka na okraj: Až do roku 1948 boli rybári zo Sniny a okolitých obcí členmi v Rybárskom spolku v Humennom. Iniciátorom založenia samostatného spolku rybárov v Snine bol Dr. Ladislav Zabo, ktorý bol v roku 1951 zvolený za podpredsedu spolku.

1949

Začalo sa so stavbou Vihorlatu. Stavia sa obrovská továreň celoštátneho významu na výrobu rôznych strojov. Započalo sa s tým súvisiac s výstavbou úplne novej, samostatnej, modernej mestskej štvrte pre ubytovanie zamestnancov továrne.

Na obnovu vojnou zničených príbytkov v okrese bolo vydaných 74630000 korún pre okres a 1330000 korún pre samotné mesto. Veľmi citeľne sa prejavuje nedostatok kvalifikovaných odborných síl. Boli učinené opatrenia, aby dostatočný počet murárov k nám bol predisponovaný z Liptova a tesári z okresu Kráľovský Chlmec a Veľké Kapušany.

Na úspešne prevedenie a ukončenie žatevných prác bola organizovaná okresným združením Jednotného zväzu slovenských roľníkov pohotovostná brigáda a to z radov úradníkov okresného národného výboru, živnostníkov a podobne, ktorá zasiahla do žatevných prác v Snine. Týmto činom preukázali zamestnanci úradu priateľský vzťah k roľníkom.

V dodávke obilia medzi jednotlivými jednotnými roľníckymi družstvami a obcami, ktoré sa do súťaže prihlásili, sa obce umiestnili nasledovne: Jednotné roľnícke družstvo Ruské, obec Kolonica, obec Snina, jednotné roľnícke družstvo Stakčínska Roztoka, jednotné roľnícke družstvo Starina, obec Pichne, obec Pčoliné, jednotné roľnícke družstvo Michajlov. Snina bola teda až treťou v okrese.

V súťaži tvorivosti mládeže sa stala absolútnym víťazom Ruská stredná škola v Snine, ktorá získala putovný pohár.

V každej obci okresu tak ako v Snine, bol založený kurz čítania a písania pre negramotných.

V okrese bola založená štyridsiata pobočka Zväzu priateľov Sovietskeho zväzu. Členstvo prijalo 2008 mužov a 250 žien. Pozdrav k 70. narodeninám generalissimovi Stalinovi podpísalo vyše 20000 obyvateľov okresu.

Poznámka na okraj: Ide buď o nesprávne zaradený údaj, pretože Josif Vissarionovič Stalin oslávil 70. narodeniny v roku 1948 alebo išlo o vyjadrenie pozdravu k Stalinovým 71. narodeninám.

Dňa 24. novembra 1949 došlo k odhaleniu pomníka.

Poznámka na okraj: Nepochybne sa myslí pomník obetiam druhej svetovej vojny, ktorý stojí dodnes v blízkosti rímskokatolíckeho kostola v Snine.

Slávnosť odhalenia pomníka padlým v druhej svetovej vojne pri rímskokatolíckom kostole v Snine.

Na záver snáď iba toľko, že medzi poznámkami Františka Müllera sme objavili aj zápisky typu:

  • 1948 a 1949 – ku kurzu čítania pre negramotných uviesť mená učiteľov, ktorí kurzy vedú
  • 1949 – k Zväzu priateľov Sovietskeho zväzu uviesť počty členov z každej obce; výkup dobytka, obnovná akcia Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy – 1330000 korún, drevené montované domky – 4200000 korún.

Žiaľ, k daným zápiskom sa nám nepodarilo nájsť žiadne bližšie informácie. Možno sa nachádzajú práve v kartotečných lístkoch napísaných v maďarčine, štúdiu ktorých sme doposiaľ nevenovali pozornosť.

Pokračovanie nabudúce.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.