Snina v roku 1948

Toto je pokračovanie poznámok notára Františka Müllera, týkajúcich sa zasadaní obecných zastupiteľstiev v období po druhej svetovej vojne v meste Snina.

Do prevratu

Za prehliadača mŕtvol bol ustanovený Ján Savka.

Obec Starina uchádza sa o jarmočné práva. Obec Snina to zo svojej strany odmieta.

Za obecného doručovateľa bol zvolený Pavel Milovčik.

Majiteľ tehelne Ján Nemčanovský bol prijatý do zväzku obce Snina.

Za obecných strážnikov boli ustanovení Jozef Gerboc a Jozef Kováč. Mesačný plat sa pre jedného ustálil na sume 1500 korún.

Obec Snina v zmysle nariadenia Okresného národného výboru vykáže tých, ktorí vedú nemravný život. Do výkazu bolo zahrnutých 6 osôb a to tri dievčatá a traja muži.

Obec Snina vyplatí na elektrizáciu obce Východoslovenským elektrárňam sumu 220 tisíc korún ako preddavok na celý náklad.

Odmena predsedu zvyšuje sa na mesačnú sumu 1500 korún.

Miestny národný výbor vypovedal vyvlastnenie stavebného pozemku pre 10 bytových jednotiek od tunajšej rímskokatolíckej fary. K tomu ale nedošlo, lebo strany sa dojednali a kúpno-predajnú zmluvu uzatvorenú medzi rímskokatolíckou cirkvou ako predajcom a obcou Snina ako kupcom, podpísali.

Nájomnú hodnotu za dve izby a jednu kuchyňu na mesiac ustanovila Miestna správna komisia na obnos 400 korún.

Predvojnový a ilegálny bojovník komunistickej strany Juraj Gerboc sa zriekol svojej funkcie podpredsedu a z Miestnej správnej komisie vystúpil, lebo udáva, že Miestna správna komisia nekoná správne.

POZNÁMKA: Politická kríza, ktorú vyvolala demisia ministrov nekomunistických strán vo vláde, vyvrcholila februárovými udalosťami v roku 1948 – tie znamenali počiatok budovania socializmu v republike. Na výzvu predsedu vlády Klementa Gottwalda vtedy členovia a prívrženci Komunistickej strany Slovenska zakladali v obciach a mestách akčné výbory (tie časom prevzali reálnu politickú moc), realizovali sa tiež opatrenia na zabezpečenie poriadku. Februárový prevrat v roku 1948 znamenal počiatok zásadných zmien vo všetkých oblastiach verejného života.

Koncom februára 1948 v Snine vznikol Miestny akčný výbor Národného frontu kontrolovaný komunistami, ktorý mal zabezpečiť prevzatie štátnej moci do ich rúk. Na návrh akčného výboru tak došlo k rozpusteniu vtedajšieho Miestneho národného výboru a k vytvoreniu Dočasnej miestnej správnej komisie, ktorú tvorili členovia a sympatizanti Komunistickej strany Slovenska. Formálne potvrdenie prevzatia moci predstavovalo prijatie novej československej ústavy dňa 9. mája 1948, ktorá už deklarovala „víťazstvo robotníckej triedy“ a zakotvila novú štátnu formu – ľudovú demokraciu a asymetrický model štátoprávneho usporiadania. Hoci komunistická strana pôvodne deklarovala podporu drobným živnostníkom, po prevzatí moci začala presadzovať politiku rušenia akéhokoľvek súkromného podnikania. Znárodňovanie sa týkalo všetkých sfér hospodárstva.

Po prevrate

Hneď po oslobodení sa zapojilo obecenstvo do tvorivej práce. V obci niet sociálneho živla a z tejto príčiny nebolo potrebné na nikoho poukazovať.

V marci bola prevedená zbierka pre opustené deti. Zbierku previedli na to určení členovia Miestneho národného výboru. Čo najlepší dôkaz toho, ako sa stará nový ľudom volený výbor o sociálne požiadavky obyvateľstva.

Zvolená bola nová Dočasná miestna správna komisia. Členovia: Ján Štofik – predseda, Michal Pavlisko, Andrej Kračunik, Štefan Kováč, Pavel Čus, Štefan Jarolim, Ján Jelo, Štefan Juhas, Ján Vajda, Anna Koščaková, Jozef Jankaj a Michal Ircha – vedúci Úradu národného výboru. Sľub zložili dňa 13. júna 1948.

Miestna správna komisia zadala stavbu obecného kúpaliska firme Ing. Vladimír Franko. Zadávací zápis s firmou podpísal vedúci Úradu národného výboru a predseda Miestnej správnej komisie.

Most cez Daľkovský potok, ktorý bol vojnou zničený, bolo potrebné čím skôr opraviť. Miestna správna komisia rozhodla most postaviť vo vlastnej réžii. Vedením prác spojených so stavbou mosta boli poverení členovia Miestnej správnej komisie Michal Pavlisko a Pavel Čus.

Na vybudovanie desiatich bytových jednotiek sa obec rozhodla využiť emisnú komunálnu pôžičku, ktorá sa premietne na nehnuteľnosti číslo 1683.

Most na Daľkove je už hotový, čo ohlásil stavbou a dozorom poverený Michal Pavlisko. Menovanému bola vyplatená odmena 3000 korún.

Prvá pozemková reforma padá pod revízie. Bude zvolená komisia, ktorá revíziu prevedie.

Dočasná miestna správna komisia prepúšťa zo svojich služieb strážnika Jozefa Gajdoša-Kováča, pretože svoju službu nevykonáva.

Pre Ruskú meštiansku školu dáva obec Snina k dispozícii dom číslo 93 a 4 miestnosti.

Kaštieľ v Snine v dobe, keď v jeho priestoroch sídlila Štátna ruská meštianska škola.

Zvyšujú sa odmeny obecným funkcionárom. Predsedovi v Snine na 1500 korún mesačne plus 1500 mesačne na reprezentačné trovy a predsedovi v Jozefových Hámroch na 600 korún mesačne.

Keďže nad chovaním cirkevných funkcionárov a zamestnancov sa verejnosť značne pohoršuje, Dočasná miestna správna organizácia má za to, aby z hľadiska verejného cirkevný výbor tieto nedorozumenia čo najskôr odstránil, a tak v obci aby bol udržaný poriadok vo veciach cirkevných a obyvateľstvo obce aby mohlo nerušene a neznepokojene venovať sa budovateľskej práci.

Margitu Frimmerovu, manželku Štefana Frimmera obec prijíma do zväzku. Doteraz do Michaloviec bola táto rodina príslušná.

Pokračovanie nabudúce…

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.